අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ඵල නොවින්ද කර්ම

ඵල නොවින්ද කර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close