අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය පසුතලය සකස්වීමමෙන් කර්මය සකස් වීම

පසුතලය සකස්වීමමෙන් කර්මය සකස් වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close