අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ධර්මය අසන්නට නැති කාල

ධර්මය අසන්නට නැති කාල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close