අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය කර්ම විපාක ඇද ගැනීම

කර්ම විපාක ඇද ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close