අභිධර්මය රූප 103

රූප යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close