අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය මරනාසන්න අවස්ථාවේ ඇතිවන සංඛාර

මරනාසන්න අවස්ථාවේ ඇතිවන සංඛාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close