අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය කලු සුදු විපාක පලදීම

කලු සුදු විපාක පලදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close