අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ගති සම්පත්තිය හා කාල සම්පත්තිය

ගති සම්පත්තිය හා කාල සම්පත්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close