අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ප්‍රයෝග විපත්තිය

ප්‍රයෝග විපත්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close