අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ස්වාභාවධර්මය ඇතිවන ආකාරය

ස්වාභාවධර්මය ඇතිවන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close