අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය කර්ම වේගයකින් බල නොපිහිටීම

කර්ම වේගයකින් බල නොපිහිටීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close