අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය බුදුන්ගේ පාත්‍රයෙන් ආහාරයක් ඉවතට ගැනීම

බුදුන්ගේ පාත්‍රයෙන් ආහාරයක් ඉවතට ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close