අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය හේතුව පිරීක්සිම

හේතුව පිරීක්සිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close