අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය වාසනාවක් ලැබිම

වාසනාවක් ලැබිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close