අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය කල්ප 91 ක මෙහා සේස මාත්‍ර

කල්ප 91 ක මෙහා සේස මාත්‍ර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close