අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය සාසන විරෝධී වැඩ

සාසන විරෝධී වැඩ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close