අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය දාඩිය මහන්සියේ අගය

දාඩිය මහන්සියේ අගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close