අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය උතුම් පදවියට අගෛෘරව කිරීම

උතුම් පදවියට අගෛෘරව කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close