අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය සිහිකර ඉවර කිරීමට බැරිබව

සිහිකර ඉවර කිරීමට බැරිබව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close