අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය දන්නා පමනින් බුදුගුන සිහි කිරීම

දන්නා පමනින් බුදුගුන සිහි කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close