අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ආදී පරපුර සෙවීම

ආදී පරපුර සෙවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close