අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය අවුරුදු කෝටි 100ක ක්‍රියාවලිය

අවුරුදු කෝටි 100ක ක්‍රියාවලිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close