අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය පොසිල පරීක්ෂාව

පොසිල පරීක්ෂාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close