අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය බුද්ධ කොලහල ඇතිවීම

බුද්ධ කොලහල ඇතිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close