දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා පසුතලය ඇතිවීම

පසුතලය ඇතිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close