දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ධර්මය කෙරේ ඇති විස්වාසය

ධර්මය කෙරේ ඇති විස්වාසය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close