දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා න්‍යාය ධර්ම වලට හේතුව

න්‍යාය ධර්ම වලට හේතුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close