දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ලෝකය හා ලෝකය හට ගැනිමට හේතුව

ලෝකය හා ලෝකය හට ගැනිමට හේතුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close