දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ශ්‍රද්ධා මාත්‍රය

ශ්‍රද්ධා මාත්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close