දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ලෝක සම්මත භාවිතය

ලෝක සම්මත භාවිතය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close