දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා අසාර ලෝකයේ ලැබීමට කිසිවක් නති බව

අසාර ලෝකයේ ලැබීමට කිසිවක් නති බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close