දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා සතර අපා ගත වන දූෂ්‍ය මානසිකත්වය

සතර අපා ගත වන දූෂ්‍ය මානසිකත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close