දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා පංච සීලයක් පිහිටීම

පංච සීලයක් පිහිටීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close