දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා දැනගතයුත්ත දැන ගැනීම

දැනගතයුත්ත දැන ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close