දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා බුදුන්ගේ ප්‍රාර්ථනාව

බුදුන්ගේ ප්‍රාර්ථනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close