දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ප්‍රඥාවෙන් අවශ්‍යය කටයුත්ත කිරීම

ප්‍රඥාවෙන් අවශ්‍යය කටයුත්ත කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close