දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා පුද්ගල නානත්වය හා චරිත නානත්වය

පුද්ගල නානත්වය හා චරිත නානත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close