දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා පිලිවෙත පිලිගැනීම

පිලිවෙත පිලිගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close