දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා දයානුකම්පාවෙන් තමාගේ කටයුත්ත කර ගැනීම

දයානුකම්පාවෙන් තමාගේ කටයුත්ත කර ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close