දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා රුකුල් ධර්ම උපනිශ්‍රය වීම

රුකුල් ධර්ම උපනිශ්‍රය වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close