අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය බහු හේතුක කර්ම විපාක

බහු හේතුක කර්ම විපාක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close