අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය එල්ල කරපු විපාක

එල්ල කරපු විපාක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close