අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය හේතු නිපදවීම

හේතු නිපදවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close