අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය වන ආකාරය දැකීම

වන ආකාරය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close