අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය රාහු අසුරේන්ද්‍රයා

රාහු අසුරේන්ද්‍රයා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close