අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය කර්ම විපාක කරන ආකාර

කර්ම විපාක කරන ආකාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close