අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය කර්මයට අනුකූල විපාක

කර්මයට අනුකූල විපාක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close