පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප උපමා කථාවක් 56

උපමා කථාවක් යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close