අභිධර්මය කර්ම ශක්තිය

කර්ම ශක්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close