අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය ජනක කර්ම ශක්තිය

ජනක කර්ම ශක්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close